Onze salon is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Zo ben je gegarandeerd van een goede behandeling en een betrouwbare klachtenafhandeling. Door ons ANBOS-lidmaatschap staan wij garant voor een professionele werkwijze.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen nagel- en schoonheidssalon Melanie en de klant waarop nagel- en schoonheidssalon Melanie deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialisten of leerlingen van nagel- en schoonheidssalon Melanie zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan degene die de behandeling uitvoert worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialisten of leerlingen van nagel- en schoonheidssalon Melanie zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat degene die de behandeling uitvoert is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialisten of leerlingen van nagel- en schoonheidssalon Melanie zullen de klant inlichten over eventuele financiële consequenties van wijzigingen van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan nagel- en schoonheidssalon Melanie melden, dit kan telefonisch, via voicemail, whatsapp email of afmelden via de link in de herinneringsmail.
 2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag nagel- en schoonheidssalon Melanie 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant factureren.
 3. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste of leerling de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
 4. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en 50% van het honorarium van de behandeling aan de klant factureren.
 5. Nagel- en schoonheidssalon Melanie op haar beurt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan
  de klant melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de
  wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De klant voorziet de schoonheidsspecialiste voor of bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Nagel- en schoonheidssalon Melanie neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. Nagel- en schoonheidssalon Melanie behandelt en beveiligt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de AVG, zie ook onze privacyverklaring.
 4. Nagel- schoonheidssalon Melanie zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden.
 5. De schoonheidsspecialisten of leerlingen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan
  derden te verstrekken.

5. Betaling

 1. Nagel- en schoonheidssalon Melanie vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin te voldoen.

6. Aansprakelijkheid

 1. Nagel- en schoonheidssalon Melanie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialisten of leerlingen van nagel- en schoonheidssalon Melanie zijn uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Nagel- en schoonheidssalon Melanie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de
  salon.

7. Klachten

 1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van nagel- en schoonheidssalon Melanie.
 2. Nagel- en schoonheidssalon Melanie moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal nagel- en schoonheidssalon Melanie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal nagel- en schoonheidssalon Melanie het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien nagel- en schoonheidssalon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

8. Garantie

 1. Nagel- en schoonheidssalon Melanie geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien:
  • De klant op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialisten of leerlingen over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De klant andere producten dan door de schoonheidsspecialisten of leerlingen geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De klant de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialisten of leerlingen heeft gebruikt;
  • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Specialisatie

 1. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De klant betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan nagel- en schoonheidssalon Melanie
 3. Nagel- en schoonheidssalon Melanie zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De klant dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Nagel- en schoonheidssalon Melanie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

10. Beschadiging en/of diefstal

 1. Nagel- en schoonheidssalon Melanie heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Nagel- en schoonheidssalon Melanie meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

 1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben de schoonheidsspecialisten of leerlingen van nagel- en schoonheidssalon Melanie het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij nagel- en schoonheidssalon Melanie wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en volgens de richtlijnen van de GGD.
 4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

12. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen nagel- en schoonheidssalon Melanie en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van nagel- en schoonheidssalon Melanie www.salon-melanie.nl en zijn ook in de salon verkrijgbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.